Το εμπορικό δίκαιο αποτελεί ειδικό κλάδο του ιδιωτικού δικαίου και έχει ως αντικείμενο τη ρύθμιση του εμπορίου. Διακρίνεται σε Εθνικό και Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και βρίσκονται σε στενή σχέση μεταξύ τους. Περιλαμβάνει τους κανόνες του δικαίου οι οποίοι σχετίζονται με τις εμπορικές πράξεις και τους εμπόρους. Ενώ, αποτελεί το σύνολο των κανόνων, διατάξεων και αρχών, με τους οποίους ρυθμίζονται οι νομικές πτυχές των εμπορικών σχέσεων και ανταλλαγών. Σκοπός του εμπορικού δικαίου είναι η ανάπτυξη του εμπορίου και η προστασία των εμπόρων και των συναλλασσόμενων με αυτούς. Παρακάτω ακολουθούν οι περιπτώσεις που αναλαμβάνουμε ως δικηγορικό γραφείο στη Καβάλα :

ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΙΔΡΥΣΗ ΜΚΟ

ΙΔΡΥΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ