ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει επίσημες μεταφράσεις ιδιωτικών και δημοσίων εγγράφων, επικυρωμένες από τη δικηγόρο Δουλγερίδου Άννα. Οι μεταφράσεις μπορούν να αφορούν ξενόγλωσσα έγγραφα που απαιτείται να μεταφραστούν στην ελληνική γλώσσα, αλλά και αντίστροφα, έγγραφα στην ελληνική γλώσσα που πρέπει να μεταφραστούν επίσημα σε κάποια άλλη γλώσσα.

Μέσω της επικύρωσης της μετάφρασης από δικηγόρο, τα έγγραφά σας αποκτούν πλήρη νομική ισχύ. Μπορούν, δηλαδή, να χρησιμοποιηθούν για κάθε νόμιμη χρήση, σε όλες τις συναλλαγές σας με κρατικούς φορείς και οργανισμούς, όπου τα δικαιολογητικά σας πρέπει να συνοδεύονται από επικυρωμένη μετάφραση στην επίσημη γλώσσα του εκάστοτε κράτους. Η επικύρωση, με άλλα λόγια, δεν εγγυάται απλώς την ποιότητα της μετάφρασης, αλλά την καθιστά επίσημο έγγραφο, με δυνατότητα κατάθεσης στην αρμόδια αρχή.

Οι μεταφράσεις από Δικηγόρο είναι ισάξιες με τις μεταφράσεις του Υπουργείου Εξωτερικών και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους ίδιους ακριβώς σκοπούς. Η διαφορά έγκειται στην ταχύτητα παράδοσης για την οποία δεσμευόμαστε.

Σύμφωνα με το άρθρο 36 παράγραφο 2 εδάφιο γ του Κώδικα Περί Δικηγόρων: «Άρθρο 36 Περιγραφή του έργου του δικηγόρου…. 2. Ομοίως στο έργο του δικηγόρου περιλαμβάνονται: β) Η έκδοση επικυρωμένων αντιγράφων κάθε είδους εγγράφων. Τα αντίγραφα αυτά έχουν πλήρη ισχύ ενώπιον οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, καθώς και έναντι ιδιωτών, φυσικών ή νομικών προσώπων. γ) Η μετάφραση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, καθώς και η μετάφραση ελληνικών εγγράφων σε οποιαδήποτε ξένη γλώσσα. Η μετάφραση έχει πλήρη ισχύ έναντι οποιασδήποτε Δικαστικής ή άλλης Αρχής, εφόσον συνοδεύεται από επικυρωμένο αντίγραφο του εγγράφου που μεταφράστηκε και ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε

Οι γλώσσες από και προς τις οποίες αναλαμβάνουμε να μεταφράσουμε είναι η αγγλική, η γαλλική και η βουλγαρική.

ΣΦΡΑΓΙΔΑ Apostille

Το γραφείο μας αναλαμβάνει επίσης τη διαδικασία αίτησης και λήψης “επισημείωσης της Σύμβασης της Χάγης” (Apostille). Η σφραγίδα “Apostille” είναι απαραίτητη προκειμένου να πιστοποιηθεί η γνησιότητα ελληνικών δημοσίων εγγράφων, όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε μία από τις χώρες που έχουν υπογράψει τη Σύμβαση της Χάγης. Επίσης, το γραφείο μας αναλαμβάνει την επικύρωση από τα αρμόδια Υπουργεία και Αρχές, των εγγράφων που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν σε χώρες που δεν συμμετέχουν στη Σύμβαση της Χάγης.

Μεταφράσεις πτυχίων , πιστοποιητικών , πτυχίου στη πόλη της Καβάλας.

Αναλυτικότερα η δικηγόρος Άννα Δουλγερίδου με τη χρόνια εμπειρία στις επικυρωμένες μεταφράσεις και τι επίσημες μεταφράσεις έχει μεγάλη εξειδίκευση στις:

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ

Η επίσημη μετάφραση πτυχίου δεν είναι απλή και γρήγορη υπόθεση. Απαιτείται επιμέλεια γιατί κάθε μετάφραση πτυχίου ενέχει κινδύνους και διακυβεύεται το μέλλον του αποφοίτου.

Επίσημη μετάφραση μπορεί να γίνει όχι μόνο για τα πτυχία και τα διπλώματα, αλλά και για όλα τα έγγραφα που τα συνοδεύουν, όπως για παράδειγμα τα πιστοποιητικά σπουδών, τις βεβαιώσεις, αναλυτικές βαθμολογίες, πτυχία ξένων γλωσσών, πιστοποιητικά δεξιοτήτων πληροφορικής, συστατικές επιστολές, πιστοποιητικά σεμιναρίων και επιμορφώσεων ή ακόμα και το βιογραφικό σημείωμα.

Φυσικά το δικηγορικό μας γραφείο είναι σε θέση να πραγματοποιήσει σωστά, με ακρίβεια και με βάση τις απαραίτητες διαδικασίες την ορθή μετάφραση των παραπάνω εγγράφων.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΓΑΜΟΥ

Πολλοί εντολείς του γραφείου μας απευθύνονται σε εμάς για την μετάφραση εγγράφων τους όπως πιστοποιητικά γέννησης, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικά γάμου και συμβολαιογραφικά έγγραφα, εκκαθαριστικά σημειώματα εφορίας, ιατρικά έγγραφα και άλλα, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν σε φορείς ή υπηρεσίες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Παρακάτω θα σας παραθέσουμε το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα για την διενέργεια επίσημων μεταφράσεων.

Το δικηγορικό μας γραφείο είναι σε θέση να αναλάβει τη μετάφραση των παραπάνω εγγράφων για να τα χρησιμοποιήσουν οι εντολείς μας στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Tags: επισημη μεταφραση πιστοποιητικου Apostille σφραγιδα της Χαγης, μεταφράσεις ΚΑΒΑΛΑ, μεταφραση απο δικηγορο, μετάφραση πιστοποιητικού γέννησης, μεταφραση πτυχιου απο δικηγορο,