ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ

Με την οικονομική κρίση που έχουμε και τις δυσκολίες που όλο και περισσότεροι αντιμετωπίζουν, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο μη καταβολής των μισθωμάτων. Έτσι ο μισθωτής παραμένει στην οικία που νοικιάζει και δεν καταβάλλει τα συμφωνημένα ενοίκια. Ο νόμος όμως προστατεύει και τον εκμισθωτή και του δίνει το δικαίωμα να καταθέσει αγωγή και να εκδοθούν οι αντίστοιχες ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ.

ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

Σε περίπτωση μη ορθής εκπληρώσεως της μισθωτικής συμβάσεως εκ μέρους του μισθωτή (ενοικιαστή), ο νόμος δίνει στον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) το δικαίωμα να αντιδράσει απαιτώντας την απόδοση του μισθίου και την πληρωμή των οφειλόμενων μισθωμάτων. Οι τρόποι δικαστικής διεκδίκησης της απόδοσης του μισθίου και των οφειλομένων μισθωμάτων είναι είτε μέσω κατάθεσης αγωγής είτε μέσω εκδόσεως διαταγής απόδοσης.

Ο δικηγόρος θα πρέπει να συντάξει και να επιδώσει μέσω δικαστικού επιμελητή, στον ενοικιαστή  έγγραφη εξώδικη διαμαρτυρία , 15 τουλάχιστον ημέρες  πριν από την κατάθεση της αίτησης για την έκδοση διαταγής απόδοσης. Μετά τις 15 ημέρες από την ημερομηνία επίδοσης της εξώδικης διαμαρτυρίας, ο δικηγόρος συντάσσει και καταθέτει στο αρμόδιο δικαστήριο αίτηση διαταγής  απόδοσης. Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής προβεί στην εξόφληση των οφειλόμενων μισθωμάτων τότε δεν χρειάζεται να γίνει αίτηση διαταγή απόδοσης.

Τα απαραίτητα επισυναπτόμενα έγγραφα για να εκδοθούν ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ είναι:

  • το έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η μίσθωση (μισθωτήριο),
  • όσα έγγραφα σχετίζονται με την νομιμοποίηση του εκμισθωτή, αν τυχόν έχει λάβει χώρα καθολική ή ειδική διαδοχή,
  • η έκθεση επίδοσης της έγγραφης όχλησης του εκμισθωτή προς τον μισθωτή-οφειλέτη, από την οποία να προκύπτει ότι έχει λάβει χώρα εμπρόθεσμα, και
  • η τυχόν έγγραφη συμφωνία των μερών για παρέκταση της αρμοδιότητας.

Αρμόδιος καθ’ ύλην δικαστής για την έκδοση της διαταγής απόδοσης της χρήσης του μισθίου είναι ο ειρηνοδίκης στις περιπτώσεις που το συμφωνημένο μηνιαίο μίσθωμα δεν υπερβαίνει τα εξακόσια (600) ευρώ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αρμόδιος είναι ο δικαστής του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Το αρμόδιο δικαστήριο για την υποβολή της αίτησης είναι το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το ακίνητο.

Όπως αναφέραμε για να εκδοθούν ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ δεν χρειάζεται ακροαματική διαδικασία . Η απόφαση εκδίδεται μέσα σε λίγες μέρες και  αποτελεί τίτλο εκτελεστό.

Από μεριάς του ο μισθωτής δικαιούται να  προσβάλλει την διαταγή απόδοσης μισθίου  με ανακοπή εντός αποκλειστικής προθεσμίας 15 εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση αυτής με δικαστικό επιμελητή,  όμως η άσκηση της ανακοπής εκ μέρους του μισθωτή δεν αναστέλλει την εκτέλεση της δηλαδή την έξωση του μισθωτή, εκτός αν εκδοθεί αντίθετη απόφαση ασφαλιστικών μέτρων που να αναστέλλει την εκτέλεση της διαταγής απόδοσης.

Το δικηγορικό γραφείο Δουλγερίδου Άννα έχοντας πολύχρονη πείρα και αναλύοντας λεπτομερέστερα τα δικαιώματα και των δύο πλευρών μπορούμε να σας παρέχουμε προστασία των χρημάτων που δικαιούστε από την μη καταβολή των ενοικίων. Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση της νομικής διαδικασίας διαταγής απόδοσης και την εξασφάλιση των χρημάτων σας. Ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.

Tags: ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ, ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ,