ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Για την ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ισχύουν κάποιοι γενικοί κανόνες από τον νόμο. Τα βήματα που θα χρειαστεί να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι είναι τα εξής:

Κάθε σωματείο ή σύλλογος θα πρέπει να απαρτίζεται τουλάχιστον από 20 ενήλικα μέλη.

Τα είκοσι αυτά μέλη, που ονομάζονται ιδρυτικά, συγκεντρώνονται και συντάσσουν το καταστατικό του σωματείου ή συλλόγου τους, μαζί με την ιδρυτική πράξη αυτού, και τα έγγραφα αυτά υπογράφονται από όλα τα μέλη.  Παράλληλα ορίζονται και τα μέλη που θα αποτελούν την διοίκηση, που σκοπό έχει να διεκπεραιώσει αυτά που χρειάζονται για τη νόμιμη σύσταση του σωματείου.

Το καταστατικό που θα συντάξουν θα πρέπει να περιλαμβάνει, όλα όσα ορίζει ο Αστικός Κώδικας όπως την επωνυμία, την έδρα, τον σκοπό δημιουργίας, ο οποίος δεν θα πρέπει να είναι παράνομος ούτε να αντίκειται στα χρηστά ήθη, κ.α.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4055/2012, για τη σύσταση σωματείου, την τροποποίηση καταστατικού σωματείου και τη διάλυση σωματείου, αρμόδιος είναι ο Ειρηνοδίκης της περιφέρειας που έχει έδρα το σωματείο.

Στη συνέχεια θα πρέπει να κατατεθεί το καταστατικό, η ιδρυτική πράξη και ο κατάλογος των μελών στο αρμόδιο κατά τόπο Ειρηνοδικείο. Ο αρμόδιος δικαστής, αφού ελέγξει ότι όλα έχουν γίνει τυπικά νόμιμα, επικυρώνει το καταστατικό και διατάσσει τη δημοσίευση της περίληψής του στον Τύπο και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών καθώς και την εγγραφή του σωματείου στα βιβλία σωματείων του Πρωτοδικείου.

Το σωματείο αποκτά νομική υπόσταση με την καταχώρισή του στα βιβλία του Πρωτοδικείου. Το εγκεκριμένο καταστατικό κατατίθεται στο αρχείο του αρμόδιου κατά τόπο Πρωτοδικείου. Στη συνέχεια η προσωρινή διοίκηση του Σωματείου ή Συλλόγου αιτείται την έκδοση ΑΦΜ καταθέτοντας στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. αντίγραφο του δημοσιευμένου καταστατικού.

ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Οι απαιτούμενες ενέργειες για τη διαδικασία τροποποίησης καταστατικού σωματείου είναι οι εξής:

             1. Κατάθεση αίτησης στο Ειρηνοδικείο –Τμήμα Εκουσίας δικαιοδοσίας (από δικηγόρο). 

Μαζί με τα σχετικά δικόγραφα κατατίθενται τα εξής έγγραφα:

            1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης του σωματείου για την απόφαση της τροποποίησης του καταστατικού

            2. Ισχύον καταστατικό

            3. Τροποποιημένο καταστατικό με συνημμένη κωδικοποίηση

            4. Πίνακας μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου

            5. Πιστοποιητικό του αρμόδιου κατά τόπο Πρωτοδικείου και του Ειρηνοδικείου περί μεταβολών του σωματείου.

Ο αρμόδιος ειρηνοδίκης εκδίδει διάταξη, με την οποία διατάσσεται η τροποποίηση του σωματείου και η εγγραφή αυτής στα βιβλία του αρμόδιου Πρωτοδικείου. Η διάταξη αυτή επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή στον αρμόδιο κατά τόπο Εισαγγελέα ή και στην κατά τόπο αρμόδια Περιφέρεια (αν πρόκειται για αθλητικό σωματείο-Διεύθυνση Αθλητισμού Περιφέρειας)

Για περισσότερες νομικές συμβουλές και διευκόλυνση για ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Η ΣΥΛΛΟΓΟΥ, θα πρέπει να απευθυνθείτε σε κάποιον δικηγόρο. Το δικηγορικό γραφείο Δουλγερίδου Άννα αναλαμβάνει για τους πελάτες του να συντάξει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που χρειάζονται και να προβεί σε μια εύκολη και γρήγορη ίδρυση σωματείου ή συλλόγου.

Tags: ΙΔΡΥΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ, ΙΔΡΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ,