ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ;

Χαρακτηριστικό των τραπεζικών ιδρυμάτων είναι και η χορήγηση δανείων τόσο σε ιδιώτες για την απόκτηση αυτοκινήτου, σπιτιού και άλλων συσκευών αλλά και σε επιχειρήσεις για να πραγματοποιούν επενδύσεις. Το κέρδος που λαμβάνει η κάθε τράπεζα γίνεται με τους τόκους πάνω στο κεφάλαιο που δάνεισαν.

Η χορήγηση δανείων από τις τράπεζες εγκυμονεί κινδύνους, καθώς δεν μπορεί ποτέ να είναι σίγουρη ότι η επιχείρηση ή ο ιδιώτης θα αποπληρώσει το δάνειο εντός της προθεσμίας. Έτσι εάν ο δανειολήπτης σταματήσει να πληρώνει το δάνειο, έπειτα από ένα ορισμένο χρονικό διάστημα η τράπεζα χαρακτηρίζει το δάνειο ως «μη εξυπηρετούμενο» τα γνωστά σε όλους ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ.

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ

ΠΟΤΕ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ;

Ένα δάνειο μπορεί να χαρακτηριστεί μη εξυπηρετούμενο όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο δανειολήπτης είναι απίθανο να αποπληρώσει το δάνειο λόγω οικονομικών δυσκολιών ή όταν έχει καθυστερήσει να καταβάλει τις δόσεις του πάνω από 90 ημέρες. Αυτό μπορεί να συμβεί, όταν για παραάδειγμα κάποιος μείνει άνεργος ή όταν μια επιχείρηση αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.

Στις μέρες μας λόγω της μεγάλης οικονομικής κρίσης που περνάμε η λίστα με τα ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ όλο και μεγαλώνει, φέρνοντας τα τραπεζικά ιδρύματα σε δύσκολες καταστάσεις. Για να διεκδικήσει μια τράπεζα τα οφειλόμενα θα έπρεπε να κάνει προσφυγή στο δικαστήριο, μια πολύχρονη και επίπονη διαδικασία τόσο για την ίδια όσο και για τους δανειλήπτες.

ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΗΣΜΟΣ

Σύμφωνα με τον νόμο 4469/2017 μπαίνει σε εφαρμογή ένας εξωδικαστικός μηχανισμός για την ρύθμιση των οφειλών των δανειοληπτών προς τους πιστωτές. με κύριο πλεονέκτημα την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων από τέτοιες υποθέσεις.

Με αυτόν τον μηχανισμό κάθε ιδιώτης ή επιχείρηση σε συμφωνία με τους πιστωτές μπορούν να πετύχουν :

  • Τη μεταβολή του χρόνου εκπλήρωσης των απαιτήσεων και την εξόφλησή τους σε περισσότερες δόσεις
  • Τη μείωση του επιτοκίου
  • Την εξάρτηση καταβολής τόκων από το ύψος των κερδών της επιχείρησης
  • Την κεφαλαιοποίηση των απαιτήσεων με έκδοση μετοχών ή εταιρικών μεριδίων,
  • Την απονομή περιόδου χάριτος στον οφειλέτη
  • Την εκποίηση επί μέρους περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη σε πιστωτή ή τρίτο πρόσωπο.
  • Τη διαγραφή μέρους των απαιτήσεων των πιστωτών.

Για να μπει κάποιος ιδιώτης ή επιχείρηση σε μια πιο ευνοημένη ρύθμιση και να μπορεί να αποπληρώσει το δάνειο, θα πρέπει να συμβουλευτεί ένα δικηγόρο. Ο δικηγόρος παίζει τον ρόλο του διαμεσολαβητή μεταξύ πιστωτή και δανειολήπτη και έχει και την εξουσιοδότηση από τις τράπεζες να προτείνει ρυθμίσεις για τα δάνεια σας.

Για την ρύθμιση στα ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ το δικηγορικό γραφείο Δουλγερίδου Άννα σας παρέχει νομικές συμβουλές και σωστές κατευθύνσεις για την αποπληρωμή του. Ύστερα από μια πλήρως ενημέρωση για την οικονομική σας κατάσταση και την στάση των τραπεζικών ιδρυμάτων απέναντι σας, μπορούμε να σας βοηθήσουμε ώστε να διεκδικήσετε μια ευνοημένη ρύθμιση ως προς το συμφέρον σας.

Tags: ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ,