Ο κληρονόμος μπορεί να αποποιηθεί την κληρονομιά εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών, η οποία αρχίζει από τη γνώση της επαγωγής και του λόγου αυτής, ενώ η ως άνω τετράμηνη προθεσμία αποποίησης τρέχει και κατά προσώπων ανίκανων προς δικαιοπραξία (ΑΠ 173/2014). Αν παρέλθει η εν λόγω προθεσμία η κληρονομία θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή.

Η αποποίηση της κληρονομιάς είναι δήλωση του προσωρινού κληρονόμου ότι αποκρούει, δεν δέχεται την επαχθείσα σ’ αυτόν εκ διαθήκης ή εξ αδιαθέτου κληρονομιά.

Αποποίηση κληρονομιάς από ανήλικο

Είναι γνώριμη η κατάσταση κατά την οποία οι γονείς ενός ανήλικου τέκνου αποποιούνται λόγω χρεών της κληρονομιάς συγγενικού τους προσώπου, και ως επόμενο πρόσωπο στην κληρονομική διαδοχή καλείται το ανήλικο τέκνο τους. Το κρίσιμο ερώτημα που ανακύπτει είναι κατά πόσο είναι εφικτή και με ποιες προϋποθέσεις να πραγματοποιηθεί η αποποίηση από το ανήλικο τέκνο τους. Η απάντηση είναι μια και κατηγορηματική: Η αποποίηση του ανηλίκου τέκνου είναι δυνατή μόνο έπειτα από σχετική άδεια του αρμόδιου Δικαστηρίου.

Ποια η διαδικασία για την άδεια αποποίησης ανηλίκου τέκνου.

  1. Η κατάθεση της αιτήσεως: Η διαδικασία εκκινεί με την κατάθεση του σχετικού δικογράφου από τον Πληρεξούσιο Δικηγόρο στον αρμόδιο Δικαστήριο.
  2.  Το Δικαστήριο. Ακολουθεί ο ορισμός της δικασίμου, ημερομηνία κατά την οποία οι γονείς θα κληθούν να παρασταθούν ενώπιον του Δικαστηρίου και να αποδείξουν ότι η αποποίηση της κληρονομιάς είναι η επωφελέστερη για το τέκνο τους ενέργεια.
  3. Η αποποίηση. Η έκδοση της απόφασης που χορηγεί την σχετική άδεια σηματοδοτεί την συνέχιση της προθεσμίας, εντός της οποίας οι γονείς πρέπει να προβούν στην αποποίηση της κληρονομιαίας περιουσίας για λογαριασμού του ανηλίκου τους τέκνου.

Αποτέλεσμα αποποίησης Κληρονομιάς

Αποτέλεσμα της αποποίησης κληρονομίας είναι ότι ο κληρονόμος δεν ευθύνεται πλέον για τα χρέη της κληρονομίας και ταυτόχρονα δεν αποκτά κανένα δικαίωμα επ’ αυτής.