Το γραφείο μας ξεχωρίζει αυτόν τον τομέα του αστικού δικαίου, ως έναν ευαίσθητο τομέα, που απαιτεί ιδιαίτερη διακριτικότητα και άκρα εχεμύθεια. Το γραφείο μας είναι σε θέσει να φέρει εις πέρας υπεύθυνα και αξιόπιστα όλες τις υποθέσεις κληρονομικού δικαίου με ειδίκευση και εμπειρία σε πολύ ειδικά ζητήματα κληρονομικής διαδοχής. Λειτουργούμε τόσο συμβουλευτικά όσο και σε δικαστικό επίπεδο σε ζητήματα όπως:

ΑΓΩΓΕΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΜΟΙΡΑΣ

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ