ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το δίκαιο εταιριών στην Ελλάδα διαχωρίζει μεταξύ της προσωπικής και κεφαλαιουχικής εταιρίας, ήτοι μεταξύ των βασικών μορφών ΟΕ / ΕΕ και ΑΕ / ΕΠΕ.

Συχνά η επιλογή της εταιρικής μορφής επηρεάζεται όχι τόσο από νομικά, όσο από φορολογικά κριτήρια. Για τον λόγο αυτό πρέπει κατά την επιλογή της εταιρικής μορφής να εξετάζεται πάντοτε τόσο η φορολογική πλευρά όσο και η νομική.

Στο πλαίσιο της ανανέωσης των νομικών συστημάτων, έχουν λάβει χώρα πολλές τροποποιήσεις του εταιρικού δικαίου στην Ελλάδα, που οδήγησαν στην βελτίωση της επιλογής εταιρικής μορφής και της διαδικασίας ίδρυσης.

Όλες αυτές όμως οι τροποποιήσεις έχουν περιπλέξει την διαδικασία της σωστής επιλογής εταιρικής μορφής από τον ενδιαφερόμενο σύμφωνα με τα θέλω του.

Οι παραπάνω αναφερόμενες αλλαγές και τροποποιήσεις, είχαν στόχο την εναρμόνιση των παλιών νομοθετικών ρυθμίσεων με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Στην αρχή της σύστασης οποιασδήποτε εταιρίας θα πρέπει να εξετάζεται ενδελεχώς η επιλογή της νομικής μορφής σύμφωνα με τα θέλω αλλά και τις δυνατότητες – υποχρεώσεις όλων των εταίρων.

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ επιλογή εταιρικής μορφής

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Το εταιρικό δίκαιο είναι ένας από τους βασικότερους τομείς δραστηριότητας του δικηγορικού γραφείου μας, με ολοένα αυξανόμενο πεδίο ενασχόλησης. Στόχος μας είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των εντολέων μας, σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που ανακύπτουν στο εταιρικό περιβάλλον, όπως ενδεικτικά:

  • Σύσταση εταιριών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ, ΟΕ, ΙΚΕ)
  • Γραμματειακή υποστήριξη των εταιρικών οργάνων – τήρηση των βιβλίων πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων και Διοικητικών Συμβουλίων
  • Αυξήσεις, μειώσεις και αναδιανομή μετοχικού κεφαλαίου.
  • Εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων
  • Δικαστική και εξωδικαστική εκπροσώπηση των εταιριών
  • Ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και εταιρικής ευθύνης
  • Λύση και εκκαθάριση εταιριών
  • Δικαιώματα και ευθύνη της διοίκησης
  • Συμμόρφωση προς το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο

Για απορίες ή ερωτήσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί σας διά τηλεφώνου ή μέσω της παρακάτω φόρμας

Tags: αε επε ικε οε, επιλογη μορφης εταιρειας, εταιρειες, εταιρικο δικαιο, εταιροι,