ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σαν δικηγορικό γραφείο επιδιώκουμε να προλαμβάνουμε τον κίνδυνο, καθώς πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να βοηθούμε τους πελάτες μας να διαχειριστούν και να ελαχιστοποιήσουν την έκθεση τους στο εργατικό δίκαιο.

Εκπροσώπηση εργαζομένων αλλά και εργοδοτών

Έχοντας στο παρελθόν εκπροσωπήσει και εργοδότες αλλά και εργαζόμενους έχουμε αποκτήσει μεγάλη εμπειρία σε ζητήματα εργατικού δικαίου και έτσι είμαστε εξοπλισμένοι για τον άψογο χειρισμό και της πλέον σύνθετης υπόθεσης.

Στο πεδίο του Εργατικού Δικαίου, το γραφείο μας πραγματεύονται υποθέσεις σχετικές με την απασχόληση, τις αποδοχές, τις συνθήκες εργασίας και τα δικαιώματα εργοδοτών και εργαζομένων. Μεταξύ των σημαντικότερων θεμάτων που απασχολούν το γραφείο μας είναι οι τρόποι και οι μέθοδοι πληρωμής, η κοινωνική ασφάλιση, οι συντάξεις, καθώς επίσης και ζητήματα που άπτονται ιδιαίτερης μεταχείρισης αναφορικά με τις συνθήκες εργασίας, τις περιόδους ανάπαυσης, τις διακοπές, την υγεία, την ασφάλεια και την ισότητα στις θέσεις εργασίας.

Εκπροσώπηση Σωματείων και Συνδικάτων

Τέλος, τα συνδικάτα, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των σωματείων των εργαζομένων και των εργοδοτών, οι συλλογικές και εθνικές συμβάσεις εργασίας και οι κανόνες για τη ρύθμιση των απεργιών και άλλων διαφορών είναι εξίσου πολύ σημαντικά θέματα, τα οποία απασχολούν το Εργατικό Δίκαιο.

Εκπροσώπηση εν όποιον Επιθεώρησης Εργασίας & Δικαστηρίων

Σε περίπτωση που ανακύψουν διαφορές προς επίλυση ενώπιον Δικαστηρίων ή διοικητικών αρχών και υπηρεσιών, όπως το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, μεριμνούμε με απόλυτη επιμέλεια και προσωπικά για κάθε υπόθεση εκάστου εντολέα μας, εκπροσωπώντας τα συμφέροντά του με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. 

Tags: εργατικα δικηγόρος, εργατικό δίκαιο, εργατικο δικηγορος,