ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΠΟΙΟΙ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ;

Σύμφωνα με τον νόμο 3869/2010 για τα ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ μπορούν να υπαχθούν μόνο φυσικά πρόσωπα. Εξαιρούνται όλα τα νομικά πρόσωπα όπως εταιρίες (Ομόρρυθμη και Ετερόρρυθμη Εταιρία, Ανώνυμη Εταιρία και Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης), σωματεία, ιδρύματα, αστικοί, αγροτικοί, οικοδομικοί συνεταιρισμοί, αστικές εταιρίες με νομική προσωπικότητα.

Επιπλέον στα υπερχρεωμένα νοικοκυριά μπορούν να υπαχθούν, ανήλικοι εκπροσωπούμενοι από τους γονείς τους , ανίκανα πρόσωπα εκπροσωπούμενοι όμως από τον δικαστικό τους συμπαραστάτη, ο κληρονόμος του οφειλέτη, ο εγγυητής και ο συνοφειλέτης.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Αν βρίσκεστε στην κατηγορία ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ το πρώτο που πρέπει να κάνετε είναι να προσφύγετε στη διαδικασία της διαμεσολάβησης και του διακανονισμού. Αν αυτό αποτύχει τότε θα πρέπει να ακολουθηθεί η δικαστική οδός.

Θα πρέπει ο οφειλέτης να καταθέτει αίτηση στο γραμματέα του αρμόδιου δικαστηρίου, συνοδευόμενη από

  • Την περιουσιακή κατάσταση του ιδίου και του συζύγου και τα πάσης φύσεως εισοδήματά τους,
  • Τους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους, αναλυόμενες σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 4 και 4α του άρθρου 2 του παρόντος νόμου,
  • Τυχόν μεταβιβάσεις εμπραγμάτων δικαιωμάτων του επί ακινήτων, στις οποίες ο οφειλέτης προέβη την τελευταία τριετία πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης,

συνοδευόμενα από

  • Τα έγγραφα που ο οφειλέτης έχει στη διάθεσή του και αφορούν στην περιουσία και τα εισοδήματά του ιδίου και του συζύγου, στα κάθε φύσης εισοδήματα του, στους πιστωτές του και τις απαιτήσεις τους,
  • Έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη όσον αφορά την ορθότητα του περιεχομένου της αιτήσεως

Από την κατάθεση της αίτησης μέχρι και τη κύρια συζήτηση της υπόθεσης ο Ειρηνοδίκης ορίζει με προσωρινή Διαταγή εάν και κατά πόσο ο αιτών δανειολήπτης θα υποχρεωθεί να καταβάλει μηνιαίες καταβολές στους δανειστές τους. Μετά την κύρια συζήτηση εκδίδεται οριστική απόφαση με την οποία ο Ειρηνοδίκης ρυθμίζει τις οφειλές κατά το δοκούν. Μετά την τήρηση της ρύθμισης του οφειλέτη απαλλάσσεται από το υπόλοιπο των οφειλών του.

Βέβαια για να γίνουν όλα τα παραπάνω θα πρέπει να εξεταστεί κάθε περίπτωση από καθένα από τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ξεχωριστά. Το δικηγορικό γραφείο Δουλγερίδου Άννα έχοντας αναλύσει λεπτομερέστατα τον νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά είναι σε θέσει να σας παρέχει ολοκληρωμένη υπηρεσία κοιτάζονται πάντα το συμφέρον σας.

Ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας για μια πρώτη επαφή και γνωριμία, εμπιστευτεί το το δικηγόρο Δουλγερίδου Άννα και πετύχετε μια ευνοϊκή ρύθμιση των χρεών σας.

Tags: ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ,