ΙΔΡΥΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Για την ΙΔΡΥΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ πρέπει να λάβουμε υπόψιν τις διατάξεις των άρθρων 741-783 του ΑΚ, ενώ αναλογικά εφαρμόζονται και οι διατάξεις του ν. 4072/2012 περί ομόρρυθμων εταιριών εφόσον πρόκειται για αστική εταιρεία με νομική προσωπικότητα (άρθρο 784 ΑΚ σε συνδυασμό με άρθρο 270 παρ.1 ν. 4072/2012). Σαν αστική εταιρεία ορίζεται η ένωση δύο ή περισσότερων προσώπων (φυσικών ή νομικών) με την οποία τα μέλη αναλαμβάνουν αμοιβαία την υποχρέωση να επιδιώξουν με κοινές εισφορές κοινό σκοπό (κοινωνικό και οικονομικό).

Η μορφή αυτή της εταιρείας χρησιμοποιείται για διάφορες δραστηριότητες, π.χ. επιστημονικές, φιλανθρωπικές οικονομικές, εμπορικές.

ΙΔΡΥΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Για να υπάρξει μια αστική εταιρία θα πρέπει:

  • Να γίνει σύναψη σύμβασης (άρθρο 741 ΑΚ) μεταξύ των εταίρων (τουλάχιστον δύο). Επί της ουσίας πρόκειται για το καταστατικό της υπό ίδρυσης αστικής εταιρείας το οποίο συντάσσεται με έγγραφο ιδιωτικό ή δημόσιο και υπογράφεται από τους ιδρυτές εταίρους. Στο καταστατικό αυτό θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία των εταίρων, η έδρα και η επωνυμία της εταιρείας, ο επιδιωκόμενος σκοπός, το εταιρικό κεφάλαιο και η συμμετοχή σε αυτό μέσω των εισφορών, η διάρκεια και ο εκπρόσωπος της εταιρείας.
  • Την καταχώριση (άρθρο 251 ν.4072/2012) της ιδρυτικής πράξης (καταστατικού) με τη σύμπραξη όλων των εταίρων ή κατ’ εξουσιοδότηση στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΜΕΛΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

  • Άρθρο 253 παρ. 1 ν. 4072/2012 : Απαγορεύεται η αλλαγή του αριθμού των εταίρων, διότι διαφορετικά επέρχεται ουσιώδης αλλοίωση της αρχικής εταιρικής σύμβασης. Για το λόγο αυτό για να γίνουν δεκτές οι αλλαγές αυτές πρέπει να επιτρέπονται ρητά από την εταιρική σύμβαση ή αυτή να τροποποιείται ομόφωνα.
  • Η είσοδος νέου εταίρου μπορεί να γίνει επομένως αν το προβλέπει η εταιρική σύμβαση ή κατόπιν ομόφωνης τροποποίησης του καταστατικού της, με σύμβαση των παλαιών και του νέου και ταυτόχρονη καταβολή (741 ΑΚ) εισφοράς από το νέο εταίρο.
  • Άρθρο 260 παρ. 1 ν. 4072/2012 :Η έξοδος ενός μέλους είναι δυνατή για προσωπικούς λόγους. (θάνατος, πτώχευση, δικαστική συμπαράσταση, συνταξιοδότηση). Έξοδος επιτρέπεται και σύμφωνα με το άρθρο 261 παρ. 2 ν. 4072/2012 δηλαδή με επιστροφή της αξίας της εταιρικής συμμετοχής. Στην χωρίς νομική προσωπικότητα αστική εταιρεία δεν προβλέπεται δικαίωμα εξόδου.

ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ

Οι εταίροι της αστικής εταιρείας χωρίς νομική προσωπικότητα ευθύνονται ευθέως και προσωπικά έναντι των τρίτων δανειστών για εταιρικά χρέη κατά την αναλογία του εταιρικού τους μεριδίου (αρ. 759 ΑΚ). Αντίθετα αν υπάρχει νομική προσωπικότητα, ευθύνεται το  νομικό πρόσωπο (άρθρα 70-71) και παράλληλα οι εταίροι συνευθύνονται ατομικά και απεριόριστα εις ολόκληρον (270 παρ. 1, 249 παρ. 1 ν. 4072/2012).

Στο τέλος της εταιρικής χρήσης θα πρέπει να συνταχθεί ισολογισμός με όλα τα κέρδη ή και ζημιές της εταιρίας. Τα κέρδη διανέμονται βάσει του ποσοστού που κατέχει ο κάθε εταίρος. Οι εισφορές δεν είναι απαραίτητο να είναι χρηματικές αλλά μπορεί να συνίσταται και σε εισφορές είδους όπως παροχή χώρου στέγασης της έδρας ή και προσωπική εργασία για την εύρυθμη λειτουργία της εταιρείας.

Για όλα τα παραπάνω αλλά και για περισσότερες λεπτομέρειες θα πρέπει να επισκεφτείτε έναν έμπειρο δικηγόρο πάνω σε θέματα εμπορικού δικαίου. Η δικηγόρος Δουλγερίδου Άννα έχοντας πολύχρονη εμπειρία στο εμπορικό δίκαιο μπορεί να σας παρέχει χρήσιμες συμβουλές και υπηρεσίες για να προβείτε και εσείς στην ΙΔΡΥΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ.

Tags: ΙΔΡΥΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ,