ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Οι κύριες υποθέσεις που περιλαμβάνει η ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ είναι:

ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Η αίτηση αποποίησης κληρονομιάς είναι η πιο συχνή υπόθεση που αντιμετωπίζουν τα ειρηνοδικεία. Η αίτηση για την άδεια αποποίησης δεν είναι υπόθεση κληρονομικού δικαίου. Αντίθετα, όπως προκύπτει και από την θέση των σχετικών διατάξεων στον αστικό κώδικα, είναι υπόθεση οικογενειακού δικαίου.

Αρμόδιο δικαστήριο είναι το ειρηνοδικείο της περιφέρειας που διαμένει ο ανήλικος και οι γονείς του τέκνου έχουν προθεσμία 4 μηνών για την κατάθεση της αίτησης

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

ΑΔΕΙΑ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ

Όπως αναφέρει και το άρθρο 1516 παρ. 1 ΑΚ καθένας από τους γονείς μπορεί να ασκήσει μόνος του :

  • Τις συνήθεις πράξεις επιμέλειας του προσώπου του ανήλικου τέκνου τους ή της τρέχουσας διαχείρισης της περιουσίας του και
  • Τις πράξεις εκείνες που αν και δεν είναι συνηθισμένες έχουν επείγοντα χαρακτήρα.

Πράξεις που έχουν νομικό χαρακτήρα δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν χωρίς την δικαστική απόφαση.

Το δικαστήριο χορηγεί την άδεια όταν είναι προς το συμφέρον του τέκνου. Ενδεικτικά περιπτώσεις για την χορήγηση της άδειας είναι :

  • Όταν το παθητικό κληρονομιάς της πρώτης περιουσίας ( οφειλές κληρονομούμενου ) είναι μεγαλύτερο από το ενεργητικό (ακίνητη – περιουσία – καταθέσεις).
  • Εκποίηση ακινήτου για να αντιμετωπιστούν έξοδα διατροφής και εκπαίδευσης του ανήλικου τέκνου,
  • Εκποίηση ακινήτου το οποίο λόγω της παλαιότητας του έχει αυξημένες δαπάνες συντήρησης χωρίς να αποφέρει κάποια σημαντική ωφέλεια για το τέκνο

κ.α

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

Για την διόρθωση στοιχείων ληξιαρχικών πράξεων απαιτείται τελεσίδικη δικαστική απόφαση. Η διόρθωση μπορεί να αφορά σε συμπλήρωση, αντικατάσταση ή διαγραφή καταχώρησης στοιχείου ή στοιχείων της ληξιαρχικής πράξης.

Αρμόδιο δικαστήριο είναι το ειρηνοδικείο της περιφέρειας του ληξιαρχείου στο οποίο συντάχθηκε ή προς διόρθωση πράξη.

ΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ-ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Σφράγιση : Όπως αναφέρει το άρθρο 826 ΚΠολΔ ο ειρηνοδίκης, με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως, μπορεί να διατάξει τη σφράγιση πραγμάτων ορίζοντας συγχρόνως συμβολαιογράφο για να τη διενεργήσει

Αποσφράγιση : Όταν η διατήρηση της σφράγισης που είχε διαταχθεί δεν είναι πλέον αναγκαία. Σε αυτήν την περίπτωση ο Ειρηνοδίκης που διέταξε τη σφράγιση, με αίτηση οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή και αυτεπαγγέλτως διατάζει την αποσφράγιση

Απογραφή : Η λεπτομερής και ακριβής καταγραφή όλων των στοιχείων της κληρονομίας, η οποία επιβεβαιώνει την επακριβή ύπαρξη ή της κατάστασης των απογραφομένων πραγμάτων.

Το δικηγορικό γραφείο Δουλγερίδου Άννα αναλαμβάνει για εσάς να φέρει εις πέρας με πλήρης επιτυχία και σε σύντομο χρονικό διάστημα όλες τις παραπάνω δικαιοδοσίες. Ελάτε σε επικοινωνία μαζί μας για να αναλάβουμε την υπόθεσή σας.