ΙΔΡΥΣΗ ΜΚΟ

ΙΔΡΥΣΗ ΜΚΟ ( ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ)

Με τον όρο “Μη Κυβερνητική” χαρακτηρίζεται και το περιεχόμενο της οργάνωσης. Άρα ΜΚΟ είναι η οργάνωση, η οποία δεν συνδέεται με κανένα τρόπο με την Κυβέρνηση κάποιου κράτους. Η ΙΔΡΥΣΗ ΜΚΟ γίνεται με πρωτοβουλία ιδιωτών ή ομάδων προσώπων, φυσικών ή νομικών προσώπων Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος ηλικίας τους σύμφωνα με το άρθρο 127 του ΑΚ.

ΜΟΡΦΕΣ ΜΚΟ

Σύμφωνα με τον Νόμο 4430/2016, οι αποδεκτές μορφές της «Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας» στην Ελλάδα είναι:

 • Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία (741-784 ΑΚ)
 • Σωματείο (78-107 ΑΚ)
 • Κοινωφελές ίδρυμα (108-121 ΑΚ)

Απαραίτητο στοιχείο για την ΙΔΡΥΣΗ ΜΚΟ αποτελεί η μη κερδοσκοπική της φύση, ανεξάρτητα από τo χαρακτηρισμό που της έχουν δώσει οι ιδρυτές της. Τυχόν κέρδη που επιφέρει δεν μοιράζονται στους ιδρυτές ή μέλη του, αλλά χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των στόχων της.

ΙΔΡΥΣΗ ΜΚΟ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΜΚΟ

 • Επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού σύστασης του υπό εγγραφή φορέα, καθώς επίσης, επικυρωμένα αντίγραφα όλων των, τυχόν, τροποποιήσεων αυτού, νομίμως δημοσιευμένων,
 • Πρακτικά εκλογής και συγκρότησης διοικητικού συμβουλίου, διαχειριστών, εκπροσώπων και λοιπών καταστατικών οργάνων ή/και σχετικές δικαστικές αποφάσεις και διαταγές,

Για την εγγραφή της ΜΚΟ στους καταλόγους του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου απαιτούνται εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά και τα ακόλουθα:

 • υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του φορέα ή των προσώπων της διοίκησής του και των μελών του ότι δεν έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αναφερόμενα στην περίπτ. στ’ της παραγράφου 1 αδικήματα,
 • Στοιχεία ισολογισμού των δύο τελευταίων ετών,
 • Ετήσιες εκθέσεις απολογισμού δράσεων των δύο (2) τελευταίων ετών,
 • Τα αντίστοιχα για κάθε περίπτωση νόμιμα, προβλεπόμενα πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι ο υπό ένταξη φορέας είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος,
 • Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων για τα τελευταία δύο έτη,
 • Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για τα τελευταία δύο έτη, καθώς επίσης τις αντίστοιχες, σχετικές δηλώσεις Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ “ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝ ΜΚΟ”

Απαραίτητο για την ίδρυση ΜΚΟ είναι η εγγραφή της στο μητρώο ελληνικών και ξένων ΜΚΟ. Η υλοποίηση της παραπάνω διαδικασίας γίνεται ως εξής:

 1. Οι φορείς που επιθυμούν να προχωρήσουν στην ίδρυση ΜΚΟ και να εγγραφούν στο «Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)», οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση εγγραφής μέσω της σχετικής διαδικτυακής εφαρμογής του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου “ngo.migration.gov.gr”, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά όλα τα πεδία της εφαρμογής και υποβάλλοντας ηλεκτρονικά τα στοιχεία και δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας. Όλα τα αλλοδαπά έγγραφα απαιτείται να είναι επικυρωμένα και μεταφρασμένα σύμφωνα με την κείμενη ελληνική, ισχύουσα, νομοθεσία.
 2. Εντός χρονικού διαστήματος τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης και πλήρους φακέλου για την ίδρυση ΜΚΟ, εξετάζονται τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 2 της παρούσας. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις στα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο αιτών φορέας ενημερώνεται εγγράφως, ώστε να προβεί εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών στην κατάθεση των συμπληρωματικών εγγράφων, ενώ σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός της ταχθείσας προθεσμίας, απορρίπτεται η αίτηση εγγραφής του φορέα στο Μητρώο.
 3. Εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις εγγραφής και κατόπιν σχετικής εισήγησης της αρμόδιας υπηρεσίας, ο αιτών φορέας δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.
 4. Ο Ειδικός Γραμματέας Συντονισμού Εμπλεκομένων Φορέων διατηρεί σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα επαλήθευσης των υποβληθέντων στοιχείων με όλες τις αρμόδιες κρατικές αρχές καθώς και το δικαίωμα, κατά τη συνεκτίμηση όλων των ανωτέρω σε συνδυασμό με στοιχεία που αφορούν τη δράση των υπό ένταξη φορέων και κατά την διακριτική του ευχέρεια, να απορρίψει την αίτηση εγγραφής του φορέα.

Περισσότερες λεπτομέρειες και νέα για την ΙΔΡΥΣΗ ΜΚΟ θα βρείτε στην ΚΥΑ 3063/27-3-2020 

Όλη αυτή η διαδικασία για την ίδρυση ΜΚΟ, αλλά και οι αλλαγές που έφερε η ΚΥΑ 3063/27-3-2020 των Υπουργών Οικονομικών και Μετανάστευσης & Ασύλου ίσως να σας μπερδέψουν και να σας δυσκολέψουν.

Η δικηγόρος Δουλγερίδου Άννα μελετώντας αναλυτικά τα νέα δεδομένα και με συνεχή ενημέρωση, μπορεί να σας παρέχει χρήσιμες συμβουλές και να σας κατευθύνει στα σωστά βήματα. Αναλαμβάνομε για εσάς να υλοποιήσουμε τον πλήρη φάκελο, την κατάθεση και την ΙΔΡΥΣΗ ΜΚΟ στο τομέα υλοποίησης κοινωφελούς σκοπού που στοχεύετε.

Ελάτε σε μια πρώτη επικοινωνία μαζί μας στα τηλέφωνα 2510220566, 6986658605 ή μέσω email [email protected].

Tags: ΙΔΡΥΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΙΔΡΥΣΗ ΜΚΟ,