ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ;

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ είναι η υλοποίηση της τελικής δικαστικής απόφασης,  για τα συμφέροντα των εντολέων, από τους αρμόδιους των κρατικών οργάνων. Σαν αναγκαστική εκτέλεση μπορεί να είναι:

 • Η αφαίρεση κινητού πράγματος,
 • Η αποβολή από το ακίνητο,
 • Η κατάσχεση,
 • Η προσωπική κράτηση,
 • Η χρηματική ποινή

κ.α

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ;

Σύμφωνα με τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (άρθρα 927 έως 931 ΚΠολΔ), η αναγκαστική εκτέλεση γίνεται με επιμέλεια εκείνου που έχει δικαίωμα να την ενεργήσει, ο οποίος δίνει, επάνω στο απόγραφο, τη σχετική εντολή σε ορισμένο δικαστικό επιμελητή και ορίζει τον τρόπο και αν είναι δυνατό και τα αντικείμενα επάνω στα οποία θα γίνει η εκτέλεση. Αν πρόκειται για κατάσχεση κινητού ή ακινήτου, ορίζει ως υπάλληλο, ενώπιον του οποίου θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά ο πλειστηριασμός, συμβολαιογράφο της περιφέρειας του τόπου όπου θα γίνει η κατάσχεση.

Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης, τότε ο επισπεύδων περιλαμβάνει στην εντολή τη δήλωση να οριστεί συμβολαιογράφος διορισμένος στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους. Η εντολή πρέπει να χρονολογείται και να υπογράφεται από το δικαιούχο ή τον πληρεξούσιο του και δίνει την εξουσία να ενεργηθούν όλες οι πράξεις της εκτέλεσης, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε αυτήν.

Τα όργανα της αναγκαστικής εκτέλεσης διακρίνονται σε άμεσα και έμμεσα. Άμεσα όργανα είναι α) ο δικαστικός επιμελητής,  και β) ο συμβολαιογράφος. Σαν έμμεσα όργανα είναι η αστυνομίας και οι μάρτυρες, που συμπράττουν, όταν προβάλλεται κάποια  αντίσταση κατά την αναγκαστική εκτέλεσης της απόφασης.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ;

Ο δικαστικός επιμελητής στον οποίο παραδόθηκε το Απόγραφο με εντολή να ενεργήσει την εκτέλεση, έχει την εξουσία να δέχεται καταβολή και να δίνει γραπτή εξοφλητική Απόδειξη, παραδίνοντας συνάμα και το Απόγραφο, αν η παροχή εκπληρώθηκε εντελώς. Μπορεί να δεχτεί και μερική καταβολή για την οποία δίνει Απόδειξη και την αναφέρει επάνω στο Απόγραφο. Η μερική καταβολή δεν εμποδίζει την πρόοδο της εκτέλεσης.

Ο δικαστικός επιμελητής έχει την εξουσία, εφόσον το απαιτεί ο σκοπός της αναγκαστικής εκτέλεσης, να εισέρχεται στην κατοικία ή και σε κάθε άλλο χώρο που βρίσκεται στην κατοχή εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, να ανοίγει τις πόρτες και να κάνει έρευνες, καθώς και να ανοίγει κλειστά έπιπλα, σκεύη ή δοχεία. Ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να ζητεί τη βοήθεια της αρχής που είναι αρμόδια για την τήρηση της τάξης (συνήθως η Αστυνομία), η οποία οφείλει να παρέχει τη συνδρομή της.

Αν κατά την αναγκαστική εκτέλεση προβληθεί αντίσταση, ο δικαστικός επιμελητής μπορεί να χρησιμοποιήσει βία για να αποκρούσει την αντίσταση, καλώντας συνάμα γι` αυτό την αρχή που είναι αρμόδια για την τήρηση της τάξης (συνήθως η Αστυνομία).

Ο δικαστικός επιμελητής συντάσσει έκθεση για κάθε πράξη της εκτελεστικής διαδικασίας. Αν η αναγκαστική εκτέλεση δεν πραγματώθηκε, ο δικαστικός επιμελητής συντάσσει σχετική έκθεση στην οποία αναφέρει και τους λόγους. Για κάθε αξιόποινη πράξη που γίνεται κατά την αναγκαστική εκτέλεση ο δικαστικός επιμελητής οφείλει να συντάξει έκθεση και να την υποβάλει στον αρμόδιο εισαγγελέα.

ΠΟΙΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ;

Περιουσιακά αντικείμενα που υπόκεινται σε ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, είναι:

 • Κινητά πράγματα,
 • Εμπράγματα δικαιώματα του οφειλέτη,
 • Χρήματα
 • Ακίνητα, που φυσικά ανήκουν στην κυριότητα του οφειλέτη,
 • Πλοία
 • Αεροσκάφη
 • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή ευρεσιτεχνίας

ΠΟΙΑ ΠΕΡΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ;

Περιουσιακά αντικείμενα τα οποία όμως ΔΕΝ υπόκεινται σε ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ, είναι:

 • Αντικείμενα προσωπικής χρήσης,
 • Τρόφιμα και καύσιμη ύλη απαραίτητη στον οφειλέτη για την επιβίωση,
 • Παράσημα, αναμνηστικά αντικείμενα, χειρόγραφα, επιστολές, οικογενειακά έγραφα κι επαγγελματικά βιβλία
 • Βιβλία, μουσικά όργανα, εργαλεία τέχνης
 • Εργαλεία, μηχανήματα, ή αντικείμενα, που είναι απαραίτητα για την προσωπική τους εργασία
 • Αντικείμενα που μπορούν να υποστούν άμεση φθορά,
 • Η εταιρική μερίδα σε προσωπικές εταιρίες
 • Απαιτήσεις διατροφής, που πηγάζουν από το νόμο
 • Απαιτήσεις μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών παροχών

ΠΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ;

Το δικηγορικό γραφείο Δουλγερίδου Άννα με την πολύχρονη εξειδίκευση και την αποτελεσματική δραστηριοποίησή στο Δίκαιο Αναγκαστικής Εκτέλεσης αναλαμβάνει με μεγάλη αξιοπιστία και επιτυχία τη διεκδίκηση των συμφερόντων των εντολέων και την άμεση εκτέλεση της τελικής Δικαστικής απόφασης. Για οποιοδήποτε ζήτημα αντιμετωπίζετε σε ότι αφορά την αναγκαστική εκτέλεση μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: [email protected] και  στα τηλέφωνα 2510 – 220566  ή 6986658605.

Tags: ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ,