ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΦΕΡΕΙ Ο Ν. 4745/2020 ΣΤΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ Ν. 3869/2010 (ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ)

Με την πρόσφατη δημοσίευση του νέου Νόμου 4745/2020, η εξέλιξη των εκκρεμών υποθέσεων ρύθμισης οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων διαφοροποιείται σημαντικά.

Σύμφωνα με το άρθρο 1, του Ν. 4745/2020, στον Ν. 3869/2010 προστίθεται το άρθρο 4Α, το οποίο ρητά αναφέρει:

«1. Αιτήσεις ρύθμισης οφειλών του παρόντος, που εκκρεμούν σε πρώτο βαθμό και των οποίων η συζήτηση έχει προσδιορισθεί μετά τις 15.6.2021, εισάγονται προς συζήτηση υποχρεωτικά και αποκλειστικά σύμφωνα με τα άρθρα 4Α έως 4Κ. Ως συζήτηση νοείται τόσο η αρχικώς ορισθείσα όσο και η οριζόμενη μετ` αναβολή ή μετά από ματαίωση της υπόθεσης.

 2. Για την εισαγωγή προς συζήτηση των εκκρεμών αιτήσεων ρύθμισης οφειλών, απαιτείται επί ποινή απαραδέκτου η υποβολή αίτησης επαναπροσδιορισμού από τον αιτούντα. Η αίτηση επαναπροσδιορισμού επέχει θέση κλήσης προς συζήτηση. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί εμπροθέσμως η αίτηση επαναπροσδιορισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 4B έως 4Z, η αίτηση λογίζεται ως μηδέποτε ασκηθείσα.»

Κατά το άρθρο αυτό, ο αιτών – οφειλέτης, εφόσον η κατατεθείσα αίτησή του έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί μετά τις 15.06.2021, οφείλει να ακολουθήσει συγκεκριμένη διαδικασία επαναπροσδιορισμού της αιτήσεώς του, με τη βοήθεια του δικηγόρου του. Οι υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί να εκδικαστούν μέχρι τις 15.6.2021, δικάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και δεν αλλάζει τίποτα.

Για όλες τις υπόλοιπες υποθέσεις, ο κάθε αιτών – μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου – οφείλει να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου να επαναπροσδιορίσει την εκκρεμή αίτησή του, να καταχωρήσει τα απαιτούμενα από τον Νόμο στοιχεία στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης με χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, και να λάβει ειδικό αριθμό κατάθεσης από το αρμόδιο Ειρηνοδικείο. 

Στη συνέχεια, ο αιτών – οφειλέτης υποχρεούται να κοινοποιήσει τον νέο αυτό επαναπροσδιορισμό στους κα’ ων – πιστωτές του, σε εγγυητές και οποιονδήποτε άλλο θίγει ή αφορά η αίτησή του, εντός της τασσόμενης εκ του νόμου προθεσμίας, η οποία είναι 30 ημέρες από την κατάθεση. 

Η κοινοποίηση αυτή δεν είναι απαραίτητο να γίνει με επίδοση με Δικαστικό Επιμελητή, αλλά αρκεί και μόνη η ηλεκτρονική κοινοποίηση μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που επισήμως έχει χορηγήσει προς τον σκοπό αυτό το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Παρ’ όλα αυτά, αν η ηλεκτρονική κοινοποίηση δεν είναι για κάποιον λόγο εφικτή, είναι δυνατόν να επιδοθεί ο επαναπροσδιορισμός της συζήτησης και με Δικαστικό Επιμελητή, στην έδρα του νομικού ή φυσικού προσώπου στο οποίο απευθύνεται η αίτηση.

Προς αποφυγή ενδεχόμενης υπερφόρτωσης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, αλλά και με στόχο την οργάνωση της διαδικασίας ανάλογα με τον χρόνο κατά τον οποίο είχε καταθέσει ο οφειλέτης την αίτησή του, ο νέος Νόμος προβλέπει ειδικά τις προθεσμίες μέσα στις οποίες ο κάθε οφειλέτης οφείλει να την επαναπροσδιορίσει. 

Οι προθεσμίες αυτές είναι αποκλειστικές, δηλαδή αν παρέλθουν και η αίτηση δεν επαναπροσδιοριστεί, τότε η αρχικώς κατατεθειμένη αίτηση, η οποία είχε οριστεί να δικαστεί μετά τις 15.6.2021 και δεν επαναπροσδιορίστηκε, θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε ποτέ.

Δεδομένου ότι δεν απαιτείται η φυσική παρουσία των διαδίκων ή των δικηγόρων τους και δεν διακυβεύεται η δημόσια υγεία, καθώς η αίτηση επαναπροσδιορισμού διεξάγεται ηλεκτρονικά, δεν συντρέχουν λόγοι αναστολής της προθεσμίας της αίτησης του ν. 4745/2020.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Λόγω του μεγάλου αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων σε συνδυασμό με τις μικρές χρονικά προθεσμίες, είναι σημαντικό ο κάθε οφειλέτης να μεριμνήσει ο ίδιος για την εφαρμογή της διαδικασίας, με μία πρώτη επικοινωνία με δικηγόρο. Εν μέσω πανδημίας είναι πολλοί οι εξωτερικοί παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε απώλεια της προθεσμίας.

Αναλυτικότερα, οι προθεσμίες που προβλέπονται από τον νέο Νόμο για την εμπρόθεσμη έναρξη και ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης επαναπροσδιορισμού στην ως άνω ειδική πλατφόρμα είναι οι παρακάτω:

«1. Επί ποινή απαραδέκτου, η αίτηση επαναπροσδιορισμού υποβάλλεται για αίτηση ρύθμισης οφειλής που κατατέθηκε:

 α) μέχρι και την 31η.12.2014, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.1.2021,

 β) από την 1η.1.2015 ως και τις 30.6.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.1.2021,

 γ) από την 1η.7.2015 ως και την 31η.12.2015, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.2.2021,

 δ) από την 1η.1.2016 ως και τις 30.6.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 28.2.2021,

 ε) από την 1η.7.2016 ως και την 31η.12.2016, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.3.2021,

 στ) από την 1η.1.2017 ως και τις 30.6.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.3.2021,

 ζ) από την 1η.7.2017 ως και την 31η.12.2017, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.4.2021,

 η) από την 1η.1.2018 ως και τις 30.6.2018, από την 1η.12.2020 ως και τις 30.4.2021,

 θ) από την 1η.7.2018 ως και την 31η.12.2018, από την 1η.12.2020 ως και τις 15.5.2021,

 ι) από την 1η.1.2019 και μετά, από την 1η.12.2020 ως και τις 31.5.2021.

 2. Για υποθέσεις, οι οποίες, ανεξαρτήτως του χρόνου κατάθεσης του εισαγωγικού δικογράφου, αναβάλλονται, μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021, η αίτηση επαναπροσδιορισμού κατατίθεται από την 1η.12.2020 ως και την 30ή.6.2021. Μέσα στην προθεσμία της παρούσας κατατίθεται η αίτηση επαναπροσδιορισμού και για τις υποθέσεις, που ματαιώνονται μετά από την έναρξη ισχύος του παρόντος και επαναφέρονται με κλήση, η οποία προσδιορίζεται σε δικάσιμο μετά από τις 15.6.2021.»

Όπως γίνεται αντιληπτό, ανάλογα με το χρονικό σημείο κατά το οποίο είχε κατατεθεί η αίτηση στο κατά τόπο αρμόδιο Ειρηνοδικείο, προβλέπεται και το αντίστοιχο χρονικό πλαίσιο επαναπροσδιορισμού της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. ΠΡΟΣΟΧΗ! Για να θεωρείται εμπρόθεσμος ο επαναπροσδιορισμός της αίτησης, δεν αρκεί η έναρξη της διαδικασίας στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αλλά και η ολοκλήρωση αυτής εντός της ως άνω προθεσμίας. Διαφορετικά, η προθεσμία χάνεται και η αίτηση θεωρείται ως μηδέποτε ασκηθείσα.

Αναφορικά με τις αιτήσεις που ήταν να εκδικαστούν πριν τις 15.6.2021, αλλά για κάποιο λόγο αναβλήθηκαν για μετά τις 15.6.2021, δίνεται η δυνατότητα επαναπροσδιορισμού για όλο το χρονικό διάστημα ήτοι από 01.12.2020 μέχρι και 30.6.2021.

Σχετικά με τις εκκρεμείς εφέσεις επί αποφάσεων που έχουν ήδη εκδοθεί επί αιτήσεων ρύθμισης του Ν. 3869/2010, ο νόμος αναφέρει ότι ακολουθείται η διαδικασία των άρθρων 739 επ. ΚΠολΔ.

Με τον επαναπροσδιορισμό της αίτησης, η διαδικασία εκδίκασης των αιτήσεων αυτών διαφοροποιείται. Παύει να ισχύει η ακροαματική διαδικασία, όλα τα έγγραφα κατατίθενται γραπτώς εντός των χρονικών πλαισίων που προβλέπονται. Ο αρμόδιος ειρηνοδίκης που θα εξετάσει την κάθε υπόθεση, θα λάβει υπόψη του μόνο έγγραφα και δεν θα εξετάζει μάρτυρες. Ο διάδικος – αιτών – οφειλέτης δεν θα είναι παρών για παροχή διευκρινήσεων. Η εξέταση μαρτύρων θα γίνεται γραπτώς, με τη σύνταξη και κατάθεση ένορκων καταθέσεων. 

Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με το άρθρο 4ΙΒ παράγραφος 4, 

«.Αν από τη μελέτη του φακέλου της δικογραφίας ο ειρηνοδίκης κρίνει ότι η εξέταση μαρτύρων στο ακροατήριο ή η παροχή διευκρινίσεων από τους διαδίκους είναι απολύτως αναγκαία, διατάσσει με διάταξη, που κοινοποιείται στους διαδίκους με ηλεκτρονικά μέσα και επέχει θέση κλήτευσης, την επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο σε χρόνο όχι συντομότερο από δεκαπέντε (15) ημέρες και όχι μεγαλύτερο από εξήντα (60) ημέρες από τη δημοσίευση της διάταξης. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των μαρτύρων ή της παροχής διευκρινίσεων από τους διαδίκους θεωρείται συντελεσμένη και η επανάληψη της συζήτησης. Μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εξέταση των μαρτύρων ή την παροχή διευκρινίσεων, οι διάδικοι δικαιούνται με προσθήκη να προβούν σε αξιολόγηση των αποδείξεων αυτών. Νέοι ισχυρισμοί και νέα αποδεικτικά μέσα δεν λαμβάνονται υπόψη και δεν κατατίθενται νέες προτάσεις.»

Κατά συνέπεια, αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο, και μόνο εφόσον το ζητήσει ο ειρηνοδίκης, υπάρχει το ενδεχόμενο να εξεταστούν μάρτυρες ή και ο ίδιος ο αιτών.

Σε μία προσπάθεια εκσυγχρονισμού της διαδικασίας, το άρθρο 4ΙΓ του νόμου αναφέρει:

«Επικοινωνία του δικαστηρίου και των διαδίκων

 Κάθε επικοινωνία του δικαστηρίου και των διαδίκων κοινοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις δηλωθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις των πληρεξουσίων δικηγόρων ή των αντικλήτων τους και τίθεται στη δικογραφία με επιμέλεια του γραμματέα ή αναρτάται στον ηλεκτρονικό φάκελο, σε όσες περιπτώσεις η δικογραφία τηρείται ηλεκτρονικά.»

Συνοψίζοντας, ο νέος νόμος 4745/2020 επιφέρει καταλυτικές αλλαγές για τις εκκρεμείς υποθέσεις του ν. 3869/2010,  και ο δικηγόρος που θα χειριστεί την υπόθεσή σας θα πρέπει να είναι επαρκώς ενημερωμένος και εξοικειωμένος με την τεχνολογία, δεδομένου ότι όλη η διαδικασία θα διεκπεραιωθεί ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 6986658605, 2510220566 ή αποστείλετε email στο [email protected]