ΑΣΕΠ 9Κ/2021 – ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Από τη Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021, ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής που αφορά στην πλήρωση 416 μόνιμων θέσεων στα Καταστήματα Κράτησης, του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν.4765/2021 και το άρθρο 11 του Ν.4760/2020.

Θα προσληφθούν υποψήφιοι Δευτεροβάβαθμιας Εκπαίδευσης των εξής ειδικοτήτων:

  • Προσωπικό Εξωτερικής Φρούρησης
  • Φύλαξης

Οι περιοχές που θα απασχοληθεί το νέο προσωπικό είναι : Ανατολική Αττική, Αργολίδα, Αχαϊα, Βοιωτία, Γρεβενά, Δράμα, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Κως, Λασίθι, Πειραιάς, Ροδόπη, Σέρρες, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Χανιά, Χίος, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής λήγει την Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 14:00.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

  1. Να είναι Έλληνες πολίτες.
  2. Να έχουν γεννηθεί από το έτος 1989 έως και το έτος 2000 oι υποψήφιοι των κλάδων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ (άρθρο 49 του ν. 3689/2008, Α΄ 164).
  3. Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν (παρ. 1 του άρθρου 7 του ν. 4210/2013)
  4. Οι εν λόγω υποψήφιοι πρέπει να έχουν ανάστημα (χωρίς υποδήματα) οι μεν άνδρες τουλάχιστον ενός μέτρου και εβδομήντα εκατοστών (1,70), οι δε γυναίκες τουλάχιστον ενός μέτρου και εξήντα εκατοστών (1,60) (άρθρο 49 του ν. 3689/2008, Α΄ 164) (παρ. 6 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄).
  5. Να μην έχουν κώλυμα διορισμού (άρθρο 8 και 9 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει), ούτε κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, ούτε κατά το χρόνο του διορισμού,
  6. Οι άνδρες κατά το χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές (άρθρο 5 του ν. 3528/2007 και άρθρο 29 του ν. 4440/2016).
  7. Να κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα / ιδιότητες (π.χ. πτυχίο), όπως και τα απαιτούμενα πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας των πτυχίων τους -εφόσον τα τελευταία αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή, μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αιτήσεως συμμετοχής. Σημείωση: Για την απόδειξη της συνδρομής ή μη των αναφερομένων στις ανωτέρω 1 έως και 7 παραγράφους οι υποψήφιοι που θα περιληφθούν στον πίνακα διοριστέων υποχρεούνται να προσκομίσουν στην οικεία υπηρεσία τα απαιτούμενα για το διορισμό δικαιολογητικά, άλλως δεν γίνεται ο διορισμός τους, διαγράφονται από τον οικείο πίνακα και καλούνται για αναπλήρωση οι αμέσως επόμενοι στη σειρά υποψήφιοι.

Για να διαβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ .

Το γραφείο μας παρέχει τη δυνατότητα συμπλήρωσης της αίτησης, καταχώρησης στο Μητρώο του ΑΣΕΠ καθώς και συγκέντρωσης όλων των απαραίτητων εγγράφων με προσοχή και υπευθυνότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 2510 220566 ή στείλετε email στο [email protected]